forex trading logo

เกี่ยวกับเรา
Monday, 24 January 2011 02:57
Article Index
เกี่ยวกับเรา
Page 2
All Pages

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้มีการสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่โปร่งใส  มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี  รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานรับตรวจปรับปรุงการดำเนินงานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน การบริหารงบประมาณ  รวมถึงการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

 

พันธกิจ (Mission)

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมถึงกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน เสนอแนะมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารผลการดำเนินงาน  รวมถึงสอบทานและวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์

(๑) เป็นสำนักตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในด้านการตรวจสอบและการประเมินที่เป็นอิสระ เข้มแข็ง ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐาน

(๒) เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

(๓) จัดวางระบบและดำเนินการป้องกันความเสี่ยง  โดยผ่านระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

(๔) เพื่อให้มีการตรวจสอบภายใน (Auditing) การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่าระบบการบริหารจัดการในระดับต่างๆ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามหลักการจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance)

| SEO | Web Design | Email Marketing | MONTENEGRO | Montenegro SEO | Montenegro Web Design | Local SEO | Social Media Marketing | SEO Analysis |

หน้าที่รับผิดชอบ

(๑) สอบทานและประเมินความเหมาะสมของหลักปฎิบัติและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน และการปฎิบัติการ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนการดูแลรักษาและการใช้พัสุด ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหรือไม่ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำวิธีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลมาใช้

(๒) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฎิบัติงานของหน่วนรับตรวจ

(๓) ติดตามผลการตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฎิบัติงานตาม (๑) และ (๒) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของมหาวิทยาลัย

(๔) ตรวจสอบนโยบายแผนงานและวิธีปฎิบัติที่กำหนดไว้ให้มีการปฎิติอย่างสม่ำเสมอ

(๕) สอบทานระบบการปฎิบัติงานตามคู่มือการปฎิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฎิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

(๖) ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน อธิการบดี และรองอธิการบดีสายงานต่างๆ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี

 Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 15:07
 


Powered by Joomla!. Designed by: web hosting cheap reseller hosting account Valid XHTML and CSS.